SHORINJIRYU KENRYUKAN KARATE
PROMOTIONAL RESULTS
July 2010
Last NameFirst NameCurrent RankDojo
West Daniel 1 Kyu (0083) Imperial Dragon Hombu
Olivieri Candace 5 Kyu Jr (0611) Imperial Dragon Hombu
Olivieri Matthew 5 Kyu Jr (0612) Imperial Dragon Hombu
James Jaelle 5 Kyu Jr (0613) Imperial Dragon Hombu
Reaves Derick 6 Kyu Jr (0700) Imperial Dragon Hombu
Gascot Dana 6 Kyu Jr (0701) Imperial Dragon Hombu
James Kaleb 6 Kyu Jr Adv (0702) Imperial Dragon Hombu
Sadineni Sahitya 7 Kyu (1550) Stelton Dojo
Feliz Juan 7 Kyu (757) Imperial Dragon Hombu
Feliz Antonio 7 Kyu Jr (758) Imperial Dragon Hombu
Reaves Shyla 7 Kyu Jr Adv (759) Imperial Dragon Hombu
Stewart Vaquine 8 Kyu Adv (1607) Dokokai Dojo
Varnasy Rohit 8 Kyu Jr (1627) Stelton Dojo
Varanasy Shreya 8 Kyu Jr (1626) Stelton Dojo
Khusainov Michael 8 Kyu Jr (1625) Stelton Dojo
Khusainov Philipp 8 Kyu Jr (1624) Stelton Dojo
Lago Aristotle 8 Kyu Jr (1623) Stelton Dojo
Lago Alexander 8 Kyu Jr (1622) Stelton Dojo
Nath Sandipan 8 Kyu Jr (1621) Stelton Dojo
Nath Sandipan 8 Kyu Jr (1621) Stelton Dojo
Phanda Tanmaya 8 Kyu Jr (1619) Stelton Dojo
Douglas Kevin 8 Kyu Jr (1608) Twelve Towns
Saenz Vanessa 8 Kyu Jr (1609) Zenkoku Dojo
Saenz Ariana 8 Kyu Jr (1610) Zenkoku Dojo
Vega Caroll 8 Kyu Jr (1611) Zenkoku Dojo
Gomes Kevin 8 Kyu Jr (1612) Twelve Towns
Cabral Laury 8 Kyu Jr (1613) Imperial Dragon Hombu
Alzokari Saddeq 8 Kyu Jr (1614) Imperial Dragon Hombu
Douglas Matthew 8 Kyu Jr (1615) Twelve Towns
Casado Hugo 8 Kyu Jr (1616) Imperial Dragon Hombu
Hyndman Kailah 8 Kyu Jr Adv (1617) Twelve Towns
Saenz Tommy 8 Kyu Jr Adv (1618) Zenkoku Dojo
Parcha Anitha 8 Kyu (1630) Stelton Dojo
Olkhovskaya Irina 8 Kyu (1629) Stelton Dojo
Powers Andrew 8 Kyu (1628) Stelton Dojo
Hernandez Steven 9 Kyu Jr Zenkoku Dojo
Hernandez Ashley 9 Kyu Jr Zenkoku Dojo

Congratulations to all the students who passed their test.